Online First

Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Relationship between long pressure short extraction dust removal performance and dust source movement path in comprehensive heading face of coal mines
JIANG Bingyou, WANG Yifan, LIN Hanyi, WANG Haoyu, ZHAO Yang
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.BY23.1309
Abstract FullText HTML PDF
Sensing property of piezoelectric filter material and its application in masks
WANG Chen, HE Weidong, MAO Ning, LIU Jingxian
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.BY23.1211
Abstract FullText HTML PDF
Flow distribution method of bag filter based on adjustment of local filter bags permeability
LIN Xiuli, HU Xiaofeng, YAN Cailian, LIU Jingxian
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.BY23.1220
Abstract FullText HTML PDF
Design of automatic dust mass concentration detection device based on membrane weighing method
CHEN Qinghua, XU Zengsheng, WANG Xiaorun, JIANG Bingyou, TANG Mingyun, HU Zuxiang, QIU Jinwei, ZHOU Liang
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.BY23.1219
Abstract FullText HTML PDF
Ecological cumulative effects of surface mining areas in semi-arid grasslands: Evaluation model and application
LIANG Jiaxin, LI Jing, YIN Shouqiang, REN He, JIANG Zhai
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0811
Abstract FullText HTML PDF
Molecular simulations and experiments on the effect of different types of surfactants on the wetting properties of bituminous coal
TANG Mingyun, JIN Jingyan, JIANG Bingyou, ZHENG Chunshan, ZHOU Liang, GAO Shiqiang, WANG Lele
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.BY23.1209
Abstract FullText HTML PDF
Rock strength and permeability under compression-shear coupling corresponding to different loading angles
FAN Gangwei, FAN Zhanglei, ZHANG Dongsheng, ZHANG Shizhong
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1555
Abstract FullText HTML PDF
Key technologies for low-carbon modern coal-based energy
GE Shirong, LIU Shuqin, FAN Jingli, ZHAO Yixin, TENG Teng
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2024.0199
Abstract FullText HTML PDF
Whitening process and mechanism of coal gangue by sodium salt calcination
WANG Xinlin, HUANG Peng, WU Jiaming, WANG Shuo, LI Chunquan, SUN Zhiming
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0136
Abstract FullText HTML PDF
Geological characteristics and resource potential of deep coalbed methane in Guizhou
YANG Zhaobiao, GAO Wei, QIN Yong, ZHANG Mengjiang, LI Cunlei, YAN Zhihua, LIANG Yuhui, LU Benju, CHEN Yilin, WU Caifang, CHEN Jie, LI Geng, WEN Dexiu
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0465
Abstract FullText HTML PDF
Ultrasonic strengthening characteristics of ammonia release during the preparation of fly ash based filling paste
LI Yajiao, LUO Yang, WANG Tie, JU Kai, JIN Pengkang, TANG Renlong, ZHAO Bingchao, REN Wuang
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0898
Abstract FullText HTML PDF
Mine external fire recognition and anti-interference method based on the internal concavity of image
SUN Jiping, LI Xiaowei
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1681
Abstract FullText HTML PDF
Coal-rock interface perception and accurate recognition in heading face under coal dust environment based on machine vision
ZHANG Yun, TONG Liang, LAI Xingping, CAO Shenggen, YAN Baoxu, LIU Yongzi, SUN Haoqiang, YANG Yanbin, HE Wei
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0677
Abstract FullText HTML PDF
Dust reduction technology of supersonic coaxial aerodynamic atomization
ZHANG Tian, MU Xinsheng, GE Shaocheng, LI Sheng, TONG Linquan, TAO Shuang, WANG Changyou
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1602
Abstract FullText HTML PDF
Hysteresis mechanism of supercritical CO2 desorption in coal and its implication for carbon geo-sequestration
LIU Cao, YAN Jiangwei, ZHAO Chunhui, ZHONG Fuping, JIA Tianrang, LIU Xiaolei, ZHANG Hang
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0738
Abstract FullText HTML PDF
Risk assessment of heavy metals in the soil of an abandoned coal mine area
ZHANG Yongkang, CAO Yaohua, FENG Naiqi, LIU Yan, ZHANG Yao, WANG Qing, LIU Jia
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0693
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of flameless combustion of multi-source low calorific value gas
YAN Beibei, LIU Xiaoyun, ZHOU Shengquan, CHEN Guanyi
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.BE23.0377
Abstract FullText HTML PDF
Creep damage evolution and instability induction mechanism of rock under impact disturbance
JI Dongliang, CHENG Hui, ZHAO Hongbao, GUAN Yuezhuoer
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0184
Abstract FullText HTML PDF
Effect of mass concentration and apparent morphology of coal particle on the detonation onset of coal/ethylene/oxygen mixture
XIONG Kai, LUO Yongchen, YANG Qianshu, ZHANG Feng, XU Han, ZHENG Quan, WENG Chunsheng
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0532
Abstract FullText HTML PDF
Release characteristics of different alkali metal salts in Zhundong coal under O2/CO2 combustion atmosphere based on FES technology
ZHAO Jing, YANG Benchao, WEI Xiaolin, NI Wenxiang, QIAO Yu, LOU Chun
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1544
Abstract FullText HTML PDF
Adsorption of hydrogen sulfide by MOFs loaded with polyethyleneimine (PEI)
YANG Yongjie, LIU Xuan, YANG Chao, WANG Yeshuang, FAN Huiling
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0351
Abstract FullText HTML PDF
Visual SLAM keyframe selection method with multiple constraints in underground coal mines
GAO Yinan, YAO Wanqiang, LIN Xiaohu, ZHENG Junliang, MA Bolin, FENG Wei, GAO Kangzhou
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0519
Abstract FullText HTML PDF
Synthesis of zeolite molecular sieve from coal gangue and its performance on CO2 capture
QUAN Cui, WANG Fudong, GUO Aijun, YANG Tianhua, LI Rundong, TANG Zimou, GAO Ningbo
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0436
Abstract FullText HTML PDF
Strength evolution and acoustic emission characteristics of cemented tailing filling body mixed with mineral processing wastewater
ZENG Peng, CAO Wei, ZHAO Kui, GONG Cong, SONG Lin, LIU Guangzhuo, LI Yanda
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0498
Abstract FullText HTML PDF
Research on rock burst generation mechanism and three-level collaborative control technology of multi-key strata narrow coal pillar
WENG Mingyue, SU Shijie, SUN Ruda, XIE Fei, DING Guoli, XIA Yongxue
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0478
Abstract FullText HTML PDF
Graphenization of anthracite and nanocomposite with nature rubber through microwave irradiation-solid state mechanochemistry strategy
HUANG Ji, DONG Wanqiu, CHEN Chuangqian, NIU Hongmei, KANG Jie, LI Kanshe
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0476
Abstract FullText HTML PDF
Energy evolution and damage analysis of true triaxial cyclic loading and unloading of sandstone at different rates
ZHANG Qihang, MENG Xiangrui, ZHAO Guangming, XU Wensong, LIU Chongyan, LIU Zhixi, WU Xukun, QI Minjie
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0534
Abstract FullText HTML PDF
Prediction of drilling pressure in bolting based on gaussian process time series regression optimal kernel function and historical points
LIU Jie
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0542
Abstract FullText HTML PDF
Numerical inversion and sensitivity analysis of deformation modulus for deep rock mass
LIU Liyuan, LUO Yifan, WANG Tao, SUN Xianteng, WANG Jiong
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0441
Abstract FullText HTML PDF
Efficient and accurate removal of Na from Xinjiang Zhundong coal with low concentration ammonium salts
SU Jinshui, ZHUO Xiangyu, ZHANG Lifang, ZHANG Bo, WANG Lei, NI Zhonghai
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0379
Abstract FullText HTML PDF
An integrated approach for inverse kinematics of unconventional manipulators using Monte Carlo random sampling method and Newton iterative method
LEI Mengyu, ZHANG Xuhui, YANG Wenjuan, WAN Jicheng, DONG Zheng, DU Yuyang, CHEN Xin, HUANG Mengyao, TIAN Chenhui
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1445
Abstract FullText HTML PDF
Digital twin-driven control construction for three machines of smart coal mining face
YOU Xiusong, GE Shirong, GUO Yinan, MIAO Bing
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0684
Abstract FullText HTML PDF
An integrated DIC and CPG investigation of the model-I fracture features for granites after cyclic heating-cooling treatments
WU Qiuhong, XIA Yuhao, ZHAO Yanlin, WENG Lei, WANG Shiming, FENG Gan
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0974
Abstract FullText HTML PDF
Research and application of transparent soil test technology in rainfall infiltration of landslide
WANG Xiaotong, CHEN Meng, TANG Yingying, YUAN Renmao
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0795
Abstract FullText HTML PDF
Anchoring effect guarantee method and experiment for the bottom reaming area of borehole in weak surrounding rock of coal mine roadway
HE Deyin, LIU Shaowei, FU Mengxiong, JIA Housheng, ZHANG Weiyu, SONG Weipeng
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0295
Abstract FullText HTML PDF
Experimental and numerical analysis of dynamic action evolution of blast shock wave and detonation gas
WANG Yanbing, KONG Weiwen, ZUO Jinjing, LI Linqing, WU Baoyang, TAO Zhigang
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0215
Abstract FullText HTML PDF
Stability analysis of TBM tunnel under unfavorable geological conditions of large dip faults
WANG Liming
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0359
Abstract FullText HTML PDF
Research on target recognition algorithm and track joint detection method for unmanned monorail crane working in underground coal mine
Wang Maosen, Bao Jiusheng, Zhang Quanli, Yang Yang, Yuan Xiaoming, Yin Yan, Zhang Kekun, Ge Shirong
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1514
Abstract FullText HTML PDF
Research on numerical simulation of coal dynamic RHT constitutive model
QIU Xue, LIU Xiaohui, HU Ankui, LI Hongying, WANG You
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0540
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of mechanical mechanism and influencing factors of directional fracturing of multi-hole sleeve
HU Shanchao, HAN Jinming, CHENG Yafei, QI Jiali, HUANG Junhong, GAO Zhihao, GUO Shihao, YANG Lei
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0990
Abstract FullText HTML PDF
DEM-ML investigation of bauxite pillar strength prediction method
ZHU Defu, WANG Deyu, YU Biaobiao
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0888
Abstract FullText HTML PDF
Fracture distribution and deformation mechanism of surrounding rock in two-way extremely unequal pressure soft rock roadway
WANG Weijun, MA Yujie, FAN Lei, YUAN Chao, WU Hai, TIAN Xinyu
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0913
Abstract FullText HTML PDF
Mining induced stress surge and drop mechanisms in backfilling panel of a coal burst mine
TANG Yuesong, SUN Wenchao, LI Zengqiang, CAO Peng, WANG Wei, ZHENG Xiaochen, ZHANG Fuqiang, CHEN Mingzhen, WANG Zhaohui
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0639
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of key parameters of natural gas-activated pulverised coal reburning
LI Yukai, SUN Shaozeng, ZHAO Yijun, ZHANG Wenda, FENG Dongdong
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZZ23.1507
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on acoμstic time domain propagation characteristics of rock under high water pressure and ground stress
JIN Jiefang, ZHAO Kangyan, HUANG Fangbo, WANG Yu, FANG Lixing
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1028
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on preparation of autoclaved aerated concrete by replacing process water with desulphurization wastewater
LU Rui, LI Lei, KONG Yaohui, LIU Jinqiang, YANG Pengwei, MA Xiaoying, ZHU Hongtao, MA Shuangchen
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0268
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary study on theoretical analysis of surface movement range in mining steeply inclined ore body in metal mine
MA Kai, YANG Tianhong, ZHAO Yong, LIU Honglei, DONG Xin, GAO Yuan, LIU Yilong, LI Jinduo, HE Rongxing, HOU Junxu
DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0632
Abstract FullText HTML PDF