column
First fracture characteristics of main roof plate structure with goaf (coal pillar) on both sides and elastic-plastic foundation boundary
CHEN Dongdong, LI Zijian, XIE Shengrong, HE Fulian, LUO Yu, JIANG Zaisheng, MA Xiang, LI Hui
2024, 49(5):2195-2211. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0612
Abstract FullText HTML PDF
Mechanical model of deformation-seepage-erosion for Karst collapse column water inrush and its application
YAO Banghua, LI Shuo, DU Feng, LI Zhenhua, ZHANG Boyang, CAO Zhengzheng, WANG Ge
2024, 49(5):2212-2221. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0394
Abstract FullText HTML PDF
A novel approach for applying active surface pre-stress on surrounding rocks of roadways by backfilling behind surface support
YUAN Guiyang, GAO Fuqiang, WANG Tao, LI Jianzhong, WANG Xiaoqing
2024, 49(5):2222-2230. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0566
Abstract FullText HTML PDF
Fracture propagation law of hydraulic fracturing of rock-like materials based on discrete element method
FENG Guorui, FAN Yijiang, WANG Pengfei, GUO Jun, GAO Rui, WEN Xiaoze, ZHANG Pengfei, ZHU Linjun, QIAN Ruipeng, ZHANG Jie
2024, 49(5):2231-2246. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0555
Abstract FullText HTML PDF
Intelligent detection method of lightweight blasthole based on deep learning
YUE Zhongwen, JIN Qingyu, PAN Shan, YAN Wenjing, QIN Yifeng, CHEN Zhen
2024, 49(5):2247-2256. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0557
Abstract FullText HTML PDF
Modification method of borehole shear mechanical parameter characterization and its experimental study
ZHANG Yujiang, HAO Wushuai, FENG Guorui, CUI Bingyuan, WANG Qian, WANG Yining, ZHU Defu, YUAN Honghui, WU Xiangye
2024, 49(5):2257-2269. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1775
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics and mechanism of rock fracturing caused by high voltage electric pulse rock mass based on electrohydraulic effect
GUO Jun, MI Xincheng, FENG Guorui, BAI Jinwen, WEN Xiaoze, ZHU Linjun, WANG Zi, HUANG Wenbo
2024, 49(5):2270-2282. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0194
Abstract FullText HTML PDF
Influence of loading and unloading effect on mechanical properties of impact rock under impact load
CHEN Jianhang, ZENG Banquan, ZHANG Junwen
2024, 49(5):2283-2297. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0572
Abstract FullText HTML PDF
Water-gas masking effect of the primary active sites in coal and room temperature oxidation of coal after desorption
LI Jinhu, XU Tianshuo, LU Wei, ZHAO Xingguo, HE Qilin, LI Jinliang, ZHUO Hui
2024, 49(5):2298-2314. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0330
Abstract FullText HTML PDF
Method for filling missing data of mine ventilation parameters
NI Jingfeng, LIU Xuefeng, DENG Lijun
2024, 49(5):2315-2323. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0481
Abstract FullText HTML PDF
Influence of coal seam bedding on the effect of fracturing coal and enhancing permeability by microwave
ZHU Jian, HU Guozhong, XU Jialin, YANG Nan, WANG Tonghui, WANG Hongtu, QIN Wei
2024, 49(5):2324-2337. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0526
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic influence of coal fine intrusion on propped fracture permeability
ZHANG Xitu, HU Shengyong, WU Xi, LI Guofu, FENG Guorui, WANG Yanfeng, CHEN Zhaoying
2024, 49(5):2338-2346. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0541
Abstract FullText HTML PDF
Quantum chemical calculation of coal spontaneous combustion mechanism promoted by transition metal ions
WANG Fusheng, SUN Wei, ZHANG Yu, ZHANG Chaoyang, GAO Dong, ZHUO Jiankun
2024, 49(5):2347-2359. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0611
Abstract FullText HTML PDF
Distribution pattern and influencing factors of in-situ stress for deep levels in Shoushan No.1 Coal Mine
GUO Deyong, CHUAI Xiaosheng, ZHANG Tiegang, GUO Mingsheng
2024, 49(5):2360-2375. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1646
Abstract FullText HTML PDF
Practice and understanding of deep coalbed methane massive hydraulic fracturing in Shenfu Block, Ordos Basin
AN Qi, YANG Fan, YANG Ruiyue, HUANG Zhongwei, LI Gensheng, GONG Yanjin, YU Wei
2024, 49(5):2376-2393. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1120
Abstract FullText HTML PDF
Multiple fractal characterization of medium-high rank coal integrating mercury intrusion porosimetry, N2 and CO2 adsorption experiments
ZHANG Miao, LIU Qinjie, WANG Xingzhen, DONG Zhiyong
2024, 49(5):2394-2404. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0433
Abstract FullText HTML PDF
Reservoir-cap combination optimization and potential evaluation of CO2 geological storage in saline aquifer, in Wenxinan sag of Beibu Gulf Basin
XIONG Pengfei, FANG Xiaoyu, LE Wenxi, LU Jiang, WANG Siyang, YANG Pu, WANG Kai, GUO Junyang
2024, 49(5):2405-2413. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0616
Abstract FullText HTML PDF
“ Four properties ” geological evaluation model and resource type classification of non-well type UCG site and layer selection in Guizhou Province
ZHOU Ze, YI Tongsheng, QIN Yong, ZHOU Yongfeng, YANG Lei, WANG Lingxia
2024, 49(5):2414-2425. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1634
Abstract FullText HTML PDF
Theory and technical system of coal ecological open-pit mining and its application
LI Quansheng
2024, 49(5):2426-2444. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0021
Abstract FullText HTML PDF
Mining-induced damage evaluation method of buildings based on surface sensitive deformation and housing factors
LIAO Mengguang, DAI Huayang, LI Mengtao, YAN Yueguan, LONG Sichun
2024, 49(5):2445-2461. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0429
Abstract FullText HTML PDF
Resource utilization of high-salinity mine water through the membrane-integrated process based on bipolar membrane electrodialysis
LIU Zhaofeng, GUO Qiang, WANG Xiao, TANG Jiawei, JIANG Binbin, CAO Zhiguo, ZHANG Suo, YAN Zuyu, WANG Qun, LI Jingfeng
2024, 49(5):2462-2471. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0453
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on value-added utilization of carbon dioxide through bio-electro-catalysis
XIE Jiale, ZHANG Tianyu, PENG Zhangdi, LIN Richen, XIAO Rui
2024, 49(5):2472-2489. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZZ23.1744
Abstract FullText HTML PDF
CFD simulation on in-situ ignition of UCG in deep coal seam
ZHANG Youjun, XIAO Yi, ZHANG Zheng, ZHANG Haoyu, HAO Jun, LÜ Min, FANG Can, ZOU Renjie, LUO Guangqian, LI Xian, YAO Hong
2024, 49(5):2490-2497. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0199
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Cl/S and Na interaction on ash deposition mechanism at the inlet of Shell gasifier syngas cooler
CAI Xingrui, WANG Yuefeng, DU Yujia, XUE Haotian, HE Chong, WEI Yuexing, LI Xiaojiao, QIN Yuhong, ZHAO Baoming
2024, 49(5):2498-2506. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0008
Abstract FullText HTML PDF
Microstructure and electrochemical performance of recycled graphite coated with high coking value coal asphalt
YUE Yanlong, LIN Xiongchao, ZHANG Yukun, GAO Hongfeng, ZHANG Xuchun, WANG Yonggang
2024, 49(5):2507-2518. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0418
Abstract FullText HTML PDF
Properties of vitrinite in bituminous coal and their influence on the structural characteristics of activated carbon
ZHU Yuwen, WANG Tianyang, XU Yang, LIU Jian, LIU Hanqiao
2024, 49(5):2519-2528. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2024.0148
Abstract FullText HTML PDF
Unconventional inorganic characteristics of 4 types of Xinjiang coals and their influence on the generation of ultrafine particles
ZHU Jingji, ZENG Xianpeng, YU Xin, YU Dunxi, ZHOU Zijian, LIU Fangqi, WU Jianqun, XU Minghou
2024, 49(5):2529-2537. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZZ23.1649
Abstract FullText HTML PDF
Prediction model of thermal conductivity of coal-water slurry based on coal particle-bonded water composite phase
JIANG Haifeng, ZHANG Huachi, ZHAO Hui, XU Jianliang, LIANG Qinfeng, LI Weifeng, LIU Haifeng
2024, 49(5):2538-2546. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0292
Abstract FullText HTML PDF
Design and performance test of four elements combined exhaust aftertreatment system for mine explosion-proof diesel engine
ZHANG Lei, TANG Binzhan, BAO Jiusheng, HU Zhiwei, PENG Zhen, HU Deping, YIN Yan, YUAN Xiaoming
2024, 49(5):2547-2560. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0190
Abstract FullText HTML PDF
Negative obstacle detection on open pit roads based on multi-feature fusion
RUAN Shunling, YAN Shengyu, GU Qinghua, LU Caiwu
2024, 49(5):2561-2572. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0539
Abstract FullText HTML PDF